Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

"Ако не искаш да изпадаш в депресия, не правете нищо, за да те заобичат. 

Михаил Литвак

 

 

"Досегът със Земята лекува депресията повече от всичко."

Петър Димков

 

 

"Всяко неразбрано чувство произвежда депресия в сърцето, а всяка неразбрана мисъл - депресия в ума."

Беинса Дуно

Регионалният офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) дефинира депресията като: "Често срещано психично разстройство, характеризиращо се с продължително чувство на тъга, загуба на интерес и удоволствие, усещане за вина, ниска самооценка, физическа и психическа умора, нарушен сън, апетит, концентрация. Епизодите могат да имат дълга продължителност и да се повтарят периодично, като така увреждат способността на човек да функционира пълноценно, да се справя с ежедневните си задължения." пациентите страдащи от депресия също така споделят, че изпитват симптоми като: меланхолия, тревожност, безнадеждност, отчаяние, безпомощност, унилост, празнота, безпокойство, понякога се стига и до суицидни мисли. Депресията може да трае от няколко часа до дни или седмици.

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ КАТЕДРА ПО ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ  НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ ЗА ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА ПРИ ДЕПРЕСИЯ

 

"Депресията се приема за едно от най-честите и инвалидизиращи психични разстройства. Наред със страданието на засегнатите лица и техните семейства, налице е и огромна социална и икономическа тежест от гледна точка на увеличаване на разходите за медицински грижи, намаляване на производителността и увеличаване на отсъствията по болест. Депресията е свързана с повишен процент смъртност, дължащ се не само на по-високата степен на завършено самоубийство, но също така и на съпътстващи общи заболявания, особено при пациентите, които не постигат ремисия. Въпреки че в последните години се наложиха много нови антидепресaнтни медикаменти, успеваемостта при лечението на депресията остава ниска - едва 11% от пациентите постигат ремисия през първата година. Терапията все още се ръководи от принципа опит-грешка, поради което не е учудваш фактът, че между 30 и 50% от пациентите не се повлияват от първоначалния курс с антидепресантен медикамент. Настоящите стандарти за лечение изискват терапия с оптимални дози в продължение на поне 4 до 6 седмици преди да се отчете липса на ефект и да се пристъпи към смяна на медикамента. В психиатрията, за разлика от другите области в медицината все още не са намерени надеждни обективни маркери нито по отношение на диагнозата на психичните разстройства,която на този етап разчита на субективните оплаквания на болния и на „обективните“ наблюдения на околните и на лекарите, нито по отношение на прогнозата. Прегледаните данни от литературата свидетелстват за огромните усилия, които са положени за намирането на обективни маркери, които да са в подкрепа на клинициста в процеса на диагностициране и лечение на депресивното разстройство, но както във всяка друга област на психиатрията тези усилилия до момента се оказват недостатъчни за постигането на тази цел."

 

Д-р Севдалина Севдалинова Караиванова-Кандиларова

 

В световен мащаб преглед на психологическите проучвания намира отговора в пет основни причини за увеличаване на депресията в последните години:
1.Големият избор обърква
2.Нестабилните семейства отглеждат несигурни деца
3.Онлайн комуникацията пречи да се свързваме пълноценно
4.Чувстваме се все по-изолирани
5.Консуматорските ценности повишават риска от тревожност и депресия

Списание Капитал

 

Но като подпричини към проучванията на водещи психологически статистики могат да бъдат добавени:  повишен стрес, загуба на близък, потиснат гняв или обида, ниска самооценка, трудно приемане на провал, след раждане, генетично предразположение, загуба на работно място, перфекционизъм, продължително боледуване, трудни житейски обстоятелства, развод и други. Всички тези причини са ясни, видни и осъзнати.

По някога депресията се появява без видима причина като най-често коренът се крие в детството.

 

"Беше установено, че общ фактор за развитието на агресия и депресия са семейните конфликти. Резултатите имат практико-приложна стойност, свързана със семейното и родителско консултиране." ; "Емпирично се потвърди допускането, че влиянието на непълното семейство е в пряка връзка с развитието на депресия и агресия при деца и юноши. Резултатите доказват тезата, че майката и бащата имат специфична функция във възпитанието, свързана с потребността на детето от емоционална подкрепа, от една страна, и от авторитет, от друга. Извършено е сравнително проучване, което разкрива културната специфичност и различия по отношение на тезата, че самотната майка „се прилепва“ към детето си." ; "Установено е , че емоционалното дистанциране и авторитарността на родителя водят до депресия в детството, а в юношеството-„симбиозата“ с родителя и свръх-протекцията. Извършено е сравнително проучване,което потвърждава резултатите от изследването ни."

 

Цитати от научните трудове на доц. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева

 

Депресията, независимо от причината ú, винаги е свързана с невъзприемането или неразбирането на заобикалящият ни свят.

 

 

Високата ефективност на Биорезонансната Бахова Терапия при депресия позволява достигането на изключително добри резултати и овладяване на състоянието в дългосрочен план, без значение от вида ú или нейната първопричина. Методът е напълно безвреден и не си взаимодейства с медикаменти (може да се прилага заедно с медикаментозно лечение).